OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE,
W TYM NA KIEROWNICZE  URZEDNICZE  
Nr KO.110.1.2016 z dnia 18 kwietnia 2016 r.


Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w  Podkowie Leśnej ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Ośrodku Pomocy Społecznej w Podkowie Leśnej, ul. Błońska 46/48, 05-807 Podkowa Leśna.

I. Stanowisko pracy:   Inspektor ds. świadczeń
W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Ośrodku, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, był niższy niż 6 %.

II. Niezbędne wymagania od kandydatów:
1. Obywatelstwo polskie lub innych państw, zgodnie z art. 11 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych ( Dz. U z 2014 r., poz. 1202 ze zm.).
2. Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych.
3. Niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.
4. Wykształcenie wyższe: magisterskie, tj. drugiego stopnia w rozumieniu przepisów o szkolnictwie wyższym (preferowane kierunki: prawo, administracja publiczna, pedagogika, ekonomia).
5. Nieposzlakowana opinia.
6. Znajomość oraz umiejętność stosowania przepisów prawnych w szczególności z zakresu:
1) ustawy Kodeks postępowania administracyjnego,
2) ustawy o pomocy państwa w  wychowaniu dzieci, w tym akty wykonawcze,
3) ustawy o świadczeniach rodzinnych, w tym akty wykonawcze,
4) ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, w tym akty wykonawcze,
5) ustawa o dodatkach mieszkaniowych,
6) ustawa prawo energetyczne,
7) ustawy o ochronie danych osobowych,
8) ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji,
9) ustawy o samorządzie gminnym,
10) ustawy o pracownikach samorządowych.
7. Bardzo dobra znajomość obsługi komputera.
8. Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku.
9. Pełna zdolność do czynności prawnych i korzystania z pełni praw publicznych.

III.  Dodatkowe wymagania od kandydatów:
1) umiejętność stosowania i interpretacji przepisów.
2) doświadczenie w pracy administracyjno-biurowej lub doświadczenie w pracy  w jednostkach organizacyjnych samorządu terytorialnego zdobyte na podstawie stosunku pracy,
3) umiejętność organizacji pracy własnej i umiejętność pracy w zespole,
4) obowiązkowość, kreatywność, dyspozycyjność i samodzielność,
5) szkolenia, kursy przydatne na danym stanowisku,

IV. Zakres podstawowych czynności
1. Wydawanie wniosków oraz udzielanie informacji w celu uzyskania kompletnej dokumentacji koniecznej do złożenia wniosku.
2. Przyjmowanie wniosków i ustalenie prawa do:
a. świadczeń rodzinnych,
b. świadczeń wychowawczych,
c. funduszu alimentacyjnego,
d. dodatku mieszkaniowego,
e. dodatku energetycznego.
3. Wprowadzanie do systemów informatycznych danych niezbędnych do wydawania decyzji w sprawach ustalenia prawa do świadczeń rodzinnych, wychowawczych, funduszu alimentacyjnego, dodatku mieszkaniowego i energetycznego.
4. Przygotowywanie projektów decyzji, postanowień, zaświadczeń oraz wszelkich innych pism w zakresie świadczeń rodzinnych, wychowawczych, funduszu alimentacyjnego dodatków mieszkaniowych i energetycznych.
5. Prowadzenie postępowań administracyjnych, zgodnie z Kodeksem Postępowania Administracyjnego.
6. Ustalanie harmonogramów i warunków wypłat świadczeń, w tym tworzenie list wypłat.
7. Terminowe przygotowywanie sprawozdań z realizacji świadczeń rodzinnych, wychowawczych i funduszu alimentacyjnego.
8. Analizowanie wykorzystanych środków finansowych z zakresu świadczeń rodzinnych, wychowawczych, funduszu alimentacyjnego, dodatku mieszkaniowego, dodatku energatycznego.
9.  Współpraca z innymi ośrodkami pomocy społecznej, komornikami, sądami, urzędami, instytucjami i organami prowadzącymi postępowanie egzekucyjne wobec dłużników alimentacyjnych.
10. Prowadzenie postępowań w sprawie nienależnie pobranych świadczeń.
11. Prowadzenie bieżącej obsługi administracyjnej w sekcji świadczeń.
12. Informowanie przełożonego o stanie prowadzonych spraw i zaistniałych problemach.
13. Bieżąca aktualizacja wiedzy, zapoznawanie się z obowiązującymi przepisami prawa dotyczącymi czynności wykonywanych na stanowisku pracy.
14. Wykonywanie innych czynności wynikających  z zakresu zleconych zadań.

V. Wymagane dokumenty:
1. CV.
2. list motywacyjny.
3. kwestionariusz osoby ubiegającej się o zatrudnienie.
4. kserokopie dokumentów potwierdzających posiadanie wykształcenie i kwalifikacje.
5. kserokopie dokumentów potwierdzających staż pracy (świadectwa, zaświadczenia).
6. ewentualne referencje z dotychczasowych miejsc pracy.
7. oświadczenie o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie i oświadczenie o zdolności do czynności prawnych (do pobrania),
8. oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji (do pobrania)
Nie przedłożenie dokumentów określonych w pkt. 5, powoduje odrzucenie oferty.

VI. Zatrudnienie planowane
Od 1 maja 2016 r. w wymiarze 1/4 etatu, umowa o pracę na czas określony nie dłuższy niż 6 miesięcy, z możliwością  zawarcia kolejnej umowy na czas określony lub na czas nieokreślony.

VII. Miejsce i termin złożenia dokumentów:
Ofertę i wszystkie wymagane dokumenty należy złożyć osobiście lub przesłać na
adres Ośrodka Pomocy Społecznej w Podkowie Leśnej, ul. Błońska 46/48, 05-807 Podkowa Leśna, w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Nabór na stanowisko  „Inspektor ds. świadczeń” do dnia 29 kwietnia  2016 r. do godz. 16.00 (decyduje data faktycznego wpływu do OPS).

VIII. Dodatkowe informacje:
-  aplikacje, które wpłyną do OPS w Podkowie Leśnej po wskazanym terminie nie będą rozpatrywane,
 - kandydaci spełniający wymogi formalne zostaną poinformowani o terminie postępowania sprawdzającego,
-  informacja o wyniku naboru będzie ogłoszona na tablicy ogłoszeń w Ośrodku Pomocy Społecznej w  Podkowie Leśnej i  w Biuletynie Informacji Publicznej Ośrodka
- dokumenty aplikacyjne kandydatów, którzy nie zakwalifikowali się do postępowania sprawdzającego, zostaną odesłane pocztą, bądź istnieje możliwość osobistego odbioru dokumentów w Ośrodku.

Podkowa Leśna,  18 kwietnia 2016r.                       
                
                                    
 Kierownik
           Ośrodka Pomocy Społecznej
                                                     /-/
                                                    Ewa Zalewska

 


INFORMACJA O WYNIKACH NABORU KANDYDATÓW PRZEPROWADZONEGO ...

21.06.2016

Inspektora ds. świadczeń Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru na ww. stanowisko została wybrana Pani Magdalena Mosiejczyk-Gołos zamieszkała w Nowej Wsi.     Uzasadnienie:   Kandydatka spełnia wszystkie niezbędne wymagania określone w...
czytaj dalej...
InformacjeInformacje:

Liczba wyświetleń: 2302

Utworzono dnia: 18.02.2013

Dokument wprowadził:
Ewa Zalewska

Dokument opublikował:
Administrator główny

Historia publikacjiHistoria publikacji:

19.04.2016, Administrator główny:

Edycja zakładki Oferty pracy

19.04.2016, Administrator główny:

Edycja zakładki Oferty pracy

19.04.2016, Administrator główny:

Dodanie załącznika Ogłoszenie o naborze

19.04.2016, Administrator główny:

Dodanie załącznika Oswiadczenie

19.04.2016, Administrator główny:

Dodanie załącznika Kwestionariusz

19.04.2016, Administrator główny:

Dodanie załącznika Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

02.09.2015, Administrator główny:

Dodanie załącznika Informacja o wynikach naboru z 31 sierpnia 2015 r.

02.09.2015, Administrator główny:

Dodanie załącznika Informacja o wynikach naboru

02.09.2015, Administrator główny:

Edycja zakładki Oferty pracy

19.08.2015, Administrator główny:

Dodanie załącznika ogłoszenie z 19 sierpnia 2015 r.

19.08.2015, Administrator główny:

Dodanie załącznika kwestionariusz osobowy

19.08.2015, Administrator główny:

Dodanie załącznika ogłoszenie z 17 sierpnia 2015 r.

19.08.2015, Administrator główny:

Dodanie załącznika treść ogłoszenia

19.08.2015, Administrator główny:

Edycja zakładki Oferty pracy

10.07.2015, Administrator główny:

Dodanie załącznika Informacja o wynikach naboru z 10 lipca 2015 r.

10.07.2015, Administrator główny:

Edycja zakładki Oferty pracy

10.07.2015, Administrator główny:

Dodanie załącznika Informacja o wynikach naboru

10.07.2015, Administrator główny:

Edycja zakładki Oferty pracy

17.06.2015, Administrator główny:

Dodanie załącznika Ogłoszenie o naborze z 17 czerwca 2015 r.

17.06.2015, Administrator główny:

Dodanie załącznika Informacja o wynikach naboru z 17 czerwca 2015 r.

17.06.2015, Administrator główny:

Dodanie załącznika Informacja o wynikach naboru z 1 czerwca 2015 r.

17.06.2015, Administrator główny:

Edycja zakładki Oferty pracy

17.06.2015, Administrator główny:

Dodanie załącznika Ogłoszenie o naborze z 15 czerwca 2015 r.

01.06.2015, Administrator główny:

Edycja zakładki Oferty pracy

01.06.2015, Administrator główny:

Dodanie załącznika Ogłoszenie o naborze z 1 czerwca 2015 r.

01.06.2015, Administrator główny:

Edycja zakładki Oferty pracy

29.04.2015, Administrator główny:

Edycja zakładki Oferty pracy

29.04.2015, Administrator główny:

Edycja zakładki Oferty pracy

29.04.2015, Administrator główny:

Dodanie załącznika ogłoszenie o naborze - główny księgowy

29.04.2015, Administrator główny:

Edycja zakładki Oferty pracy

30.01.2014, Administrator główny:

Dodanie załącznika Informacja o wyniku naboru

30.01.2014, Administrator główny:

Dodanie załącznika Nazwa pliku

30.01.2014, Administrator główny:

Edycja zakładki Oferty pracy

30.01.2014, Administrator główny:

Dodanie załącznika Informacja o wynikach naboru

12.12.2013, Administrator główny:

Edycja zakładki Oferty pracy

28.11.2013, Administrator główny:

Edycja zakładki Oferty pracy

28.11.2013, Administrator główny:

Edycja zakładki Oferty pracy

27.06.2013, Administrator główny:

Edycja zakładki Oferty pracy

20.05.2013, Administrator główny:

Edycja zakładki Oferty pracy

18.02.2013, Administrator główny:

Utworzenie zakładki Oferty pracy